Regulamin Strony

 Regulamin Sklepu Internetowego Mama od Gadania

 1.  Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Mama od gadania, dostępny pod adresem www.mamaodgadania.pl, prowadzony jest przez Martę Starczała jako działalność nierejestrowana. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jagodowa 13/21, 30-427 Kraków, email: mamaodgadania@gmail.com, numer telefonu: 509 691 867.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Mama od gadania i jest skierowany do konsumentów korzystających ze Sklepu, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
 1. Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. SprzedawcaMarta Starczała – Mama od gadania.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, w tym: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://mamaodgadania.pl
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – element oprogramowania Sklepu stanowiący konto Klienta w Sklepie (indywidualny login oraz hasło podane przez Klienta), w ramach którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie (dostępy w Sklepie).
 9. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności (dostępny w Sklepie).
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa lub treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 
 1.   Oferta Sklepu
 1. Sklep oferuje materiały do nauki w formie cyfrowej oraz fizycznej.
 1.  Zasady zakupów
 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Aby złożyć zamówienie, Klient wybiera jedną z dwóch metod: poprzez zarejestrowanie się w sklepie i założenie Konta lub dokonanie zakupu bez rejestracji.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności towaru lub innych nieprzewidywanych okoliczności
 1. Konto
 1. Każdy Klient ma możliwość założenia darmowego Konta w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. Założenie konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustalenia hasła do logowania.
 2. Logowanie następuje po podaniu loginu oraz ustalonego hasła.
 3. Usunięcie konta jest nieodpłatne, nie jest wymagane podanie przyczyny a Klient ma taką możliwość w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości email do Sprzedawcy na adres: kontakt.mamaodgadania@gmail.com lub wybranie odpowiedniej funkcji w ustawieniach Konta.
 1. Składnie Zamówienia
 1. Za pomocą Formularz Zamówienia dostępnego w Sklepie, Klient, po wybraniu Produktu, wybiera przycisk „Dodaj” (lub inny równoznaczny) 
 2. W przypadku zamawiania kilku Produktów należy tę czynność powtórzyć osobo dla każdego Produktu.
 3. Po zakończeniu etapu wyboru Produktów w zakładce Koszyk Klient wybiera sposób dostarczenia Produktu oraz sposób płatności.
 4. Ostatnim etapem Zamówienia jest kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1.  Ceny i płatności
 1. Ceny produktów w Sklepie podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wprowadzania promocji.
 3. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pomocą dostępnych w sklepie internetowym metod płatności elektronicznych takich jak: karty kredytowe, przelewy bankowe oraz szybkie płatności online HotPay.
 4. W zależności od sposobu płatności, Klient zobowiązany jest opłacić zamówienie w określonym terminie.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.
 6. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT, która będzie dostarczona elektronicznie na adres e-mail Klienta, chyba, że Klient zaznaczy chęć otrzymania faktury VAT w formie tradycyjnej.
 1. Dostawa
 1. Zamówiony Produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich lub poprzez przesyłki paczkomatem. 
 2. Koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Koszty dostawy wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 4.  Czas dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy i opłacenia Zamówienia.
 5. Dla produktów cyfrowych dostarczanie odbywa się przez e-mail lub poprzez bezpośrednie pobranie z serwisu.
 1. Wykonanie Umowy Sprzedaży
 1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z pkt 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany adres e-mail.
 3. Sprzedawca w wiadomości email potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. W przypadku płatności elektronicznych zastosowanie ma pkt 7.5
 5. Produkt zostanie wysłany w sposób wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 6. W sytuacji, gdy zamówione Produkty mają różny termin dostawy – terminem obowiązującym jest najdłuższy z podanych terminów. Klient ma jednak prawo zażądać wysłania Produktów częściami poprzez wysłanie wiadomości email do Sprzedawcy na adres: kontakt.mamaodgadania@gmail.com
 7. Termin dostawy liczony jest od dnia uznania wpłaty dokonanej na rachunku bankowym Sprzedawcy przez Klienta.
 1.  Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, w formie elektronicznej na adres email kontakt.mamaodgadania@gmail.com lub pisemnie na adres ul. Jagodowa 13/21, 30-427 Kraków.
 3. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W sytuacji odstąpienia Umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą
  • Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta, wszystkie dokonane przez niego płatności za wyjątkiem kosztów dostawy.
  • Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych metod jakie Klient wybrał podczas składania Zamówienia, chyba, że Strony postanowią inaczej.
  • Sprzedający ma prawo wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem (lub dowodu nadania).
  • Klient ma 14 dni na odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy, licząc od dnia odstąpienia od Umowy.
  • Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.
  • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości
 2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

5. Zwrot Produktu może nastąpić na adres wymieniony w pkt 10.2 Regulaminu.

11. Ochrona danych osobowych

 1.  Administratorem danych osobowych zbieranych od Klientów w ramach sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora określone zostały w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

12. Gwarancja oraz rękojmia za wady

 1.  Oferowane Produkty są nowe. Za zgodność Produktu z umową odpowiada Sprzedawca.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt.mamaodgadania@gmail.com 
 3. Wiadomość dotycząca reklamacji powinna zawierać opis wady oraz w miarę możliwości jej zdjęcie.
 4. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji z tytułu niezgodności od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie 14 dniu jest równoznaczne z uznaniem roszczenia Klienta.
 5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Klient może żądać wymiany lub naprawy zakupionego towaru. Sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z umową jest, w zależności od rodzaju wady, wybierany przez Sprzedawcę. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, w przypadku uzasadnionych roszczeń, ponosi Sprzedawca.
 7. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w określonych przypadkach:
 1. Odmowa Sprzedawcy doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 2. Sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 3. brak zgodności Produktu z umową występuje pomimo prób Sprzedawcy doprowadzenia go do zgodności z umową.
 4. Występuje istotny brak zgodności Produktu z umową, będący podstawą do obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości wymiany Produktu na nowy lub jego naprawy;
 5. Doprowadzenia Produktu do zgodności z umową nie zostało dokonane w rozsądnym czasie i/lub wywołało nadmierne niedogodności dla Kupującego.
 1.  Reklamacje
 1. Klient może składać reklamacje dotyczące produktów zakupionych w sklepie internetowym. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2.  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa). Do zadań punktu należy między innymi: udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które posiada Konsument to:
 1. Uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 2. Uprawnienie do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Uprawnienie do zwrócenia się o uzyskanie bezpłatnej pomocy do: powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której celów statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów, Europejskie Centrum Konsumenckie)
 1. Newsletter
 1. Sprzedawca świadczy usługę Newsletteru poprzez stronę internetową Sklepu.
 2. Usługa jest darmowa i polega na informowaniu Klienta o aktualnych promocjach, nowościach i Produktach.
 3. Usługa świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje wysyłane są na adres email podany przez Klienta.
 4. Usługa Newsletteru jest dobrowolna, Klient może z niej skorzystać podając swój adres email w zakładce „Newsletter”. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie Klientowi informacji handlowych przez Sprzedawcę.
 5. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości dotyczącej rezygnacji na adres email: newsletter@mamaodgadania.pl
 1.  Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane między Klientem a Sprzedawcą są w języku polskim
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany prawa, sposobów płatności, sposobów dostaw – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 3. Klienci zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu niezwłocznie, poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres email podany w Formularzu rejestracji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Shopping Cart